Search
Close this search box.
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA Noutățile Asociației Cu privire la zilier și activitatea necalificată cu caracter ocazional | Angajarea în Moldova

Cu privire la zilier și activitatea necalificată cu caracter ocazional | Angajarea în Moldova

În cadrul sesiunilor de informare organizate în diverse localități din Moldova, unele persoane refugiate ne-au comunicat că au prestat, pe durata anului trecut, diverse munci sezoniere: la culesul de struguri și mere, în special. Totodată am fost întrebați care sunt reglementările legale în privința acestui tip de activități. 

Luând în considerare faptul că în curând în Republica Moldova va începe sezonul de muncă în agricultură, cunoscut pentru faptul că angajează cel mai mare număr de muncitori care prestează activități cu caracter ocazional, vă atenționăm că aceste munci sunt reglementate de Legea nr.22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri,  care poate fi accesată aici.

Legea specifică toate drepturile și obligațiile muncitorilor dar și angajatorilor!

Juriștii ROBOTA au elaborat un mesaj de clarificare în privința reglementării activității de zilieri.

Activitate necalificată cu caracter ocazional, este activitatea care nu necesită cunoştinţe sau calităţi speciale, fiind desfăşurată în mod sporadic, cazual de către un zilier în domeniul agriculturii;

Zilierul este persoană fizică, cetăţean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid, care are capacitate de muncă şi care exercită, contra unei remuneraţii, activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar în domeniul agriculturii;

Beneficiarul este întreprindere sau organizaţie cu statut de persoană juridică ori fizică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, pentru care zilierii exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional;

Pentru activitatea exercitată, zilierul primeşte o remunerație al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, dar nu poate fi mai mică decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real calculat pentru o zi de muncă cu durată de 8 ore;

Da, din remunerația achitată zilierului, se vor reține impozitul pe venit, conform cotei de impozit stabilite în Codul fiscal pentru persoanele fizice, și contribuții de asigurări sociale obligatorii, conform tarifului stabilit în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale;

Dovada remunerației zilierului se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă la sfârșitul zilei de lucru, iar în cazul acordului în scris, la sfîrșitul săptămînii de muncă sau al perioadei de exercitare a activității;

Raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte prin acordul de voință al părților, fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă;

Durata zilnică a activităţii necalificate cu caracter ocazional exercitate de către un zilier nu poate depăşi 8 ore. Atragem atenție că, persoanele cu vîrsta de la 16 la 18 ani pot lucra 7 ore, iar persoanele cu vîrsta de la 15 la 16 ani – 5 ore;

Da, persoanele cu vîrsta de la 15 la 16 ani pot exercita activităţi necalificate cu caracter ocazional în calitate de zilieri numai cu acordul în scris al părinţilor sau al reprezentanţilor săi legali dacă, în consecinţă, nu le va fi periclitată sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională. Se interzice exercitarea pe timp de noapte a activităţii necalificate cu caracter ocazional de către persoanele cu vîrsta de la 15 la 16 ani;

Timpul de muncă al zilierului nu va depăşi 40, 35 sau 25 de ore pe săptămână, în funcție de vîrsta zilierului. Niciun zilier nu poate exercita activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai mare de 120 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic;

Da, străinii şi apatrizii pot exercita activităţi necalificate cu caracter ocazional după obţinerea permisului de şedere;

Da, în scopul ţinerii evidenţei zilierilor, beneficiarul este obligat să înregistreze toți zilierii în Registrul de evidență în pagini distincte, în ordine cronologică și so prezinte în termenul stabilit la Inspectoratul Muncii de Stat;

Da, din veniturile obținute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier nu se rețin primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală ceea ce implica obligativitatea zilierului de achita în mod individual polița de asigurare medicală;

 • să ţină Registrul de evidenţă şi să-l păstreze la sediu în termenele prevăzute de actele normative în vigoare;
 • să completeze Registrul de evidenţă, înainte de începerea activităţii zilierului; 
 • să prezinte un extras din Registrul de evidenţă inspecției teritoriale de muncă în a cărei rază de competență este amplasat;
 • să asigure instruirea şi informarea zilnică a zilierului, sub semnătura acestuia în Registrul de evidență, înainte de începerea activităţii, cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activităţii, drepturile şi obligaţiile lui, în condiţiile prevăzute de lege;
 • să remunereze zilierul pentru munca prestată, în condițiile prevăzute de lege;
 • să acorde gratuit zilierului echipament individual de protecţie, în funcţie de natura şi specificul activităţii desfăşurate;
 • să asigure zilierului condiţii de muncă corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;
 • să întreprindă măsuri, conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186/2008, în cazul accidentelor de muncă;
 • zilierul are dreptul la condiţii de muncă corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;
 • să fie asigurat cu utilaj şi instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare desfăşurării activităţii;
 • să fie instruit în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi asigurat gratuit cu echipament individual de protecţie, în funcţie de natura şi specificul activităţii desfăşurate;
 • să semneze în Registrul de evidenţă după achitarea remunerației convenite;
 • să exercite activitatea convenită cu beneficiarul;
 • să manifeste atitudine grijulie faţă de bunurile beneficiarului;
 • să însuşească şi să respecte măsurile de securitate şi protecţie stabilite de beneficiar;

Beneficiarii pot fi supuși răspunderii contravenționale de către Inspectoratul de Stat al Muncii şi/sau Serviciul Fiscal de Stat;

Beneficiarii pot fi trași la răspundere contravențională atunci cînd nerespectarea prevederilor legii cu privire la privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri ce ține de condițiile de exercitare a activității necalificate cu caracter ocazional, gestionarea Registrului de evidență sau remuneratia zilierului;

Litigiile iscate între beneficiar şi zilier ce nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă se vor soluționa de către instanţele de judecată competente.

Проект ROBOTA в г. ОрхейПроект ROBOTA в г. Орхей

17 января проект Robota совершил выезд в г. Орхей.  В рамках поездки команда проекта провела информационную сессию в комьюнити центре города Орхей (ул. Михай Еминеску, 10).  Пришедшие на встречу бенефициары

Могут ли иностранные гражданы и нерезиденты создавать некомерческие организации в Молдове? ОтветыМогут ли иностранные гражданы и нерезиденты создавать некомерческие организации в Молдове? Ответы

Наша команда отправила запрос в Агентство публичных услуг Республики Молдова (ASP, далее – Агенство) по поводу могут ли иностранные гражданы и нерезиденты создавать некомерческие организации в Молдове. Агентство сообщило, что