Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA
Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări PLATFORMA Noutățile Asociației [RO, RU, EN] A fost semnat Memorandumul de înțelegere pentru facilitarea procesului de integrare a persoanelor străine în Republica Moldova

[RO, RU, EN] A fost semnat Memorandumul de înțelegere pentru facilitarea procesului de integrare a persoanelor străine în Republica Moldova

La Chișinău, a fost semnat un acord ce reflectă cooperarea între mai multe organizații din Moldova pentru facilitarea procesului de integrare a persoanelor străine în țară. Părțile semnatare – Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Migrație), cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, A.O. Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări „Platforma”, A.O. Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Republica Moldova și Congresul Național al Ucrainenilor în Moldova – s-au angajat să acționeze în comun pentru a amplifica eforturile autorităților publice centrale și societății civile pentru a înlesni procesul de integrare a persoanelor refugiate în Republica Moldova.

Acordul prevede colaborare între parteneri pe următoarele aspecte:
– consiliere și informare în privința drepturilor muncii pentru persoanele refugiate,
– facilitarea accesului persoanelor refugiate la cursuri de formare profesională și cursuri de studiere a limbii române,
– promovarea incluziunii persoanelor refugiate,
– facilitarea accesului persoanelor refugiate la locuri de muncă decente,
– promovarea unei societăți incluzive.

De la începutul războiului din Ucraina, zeci de mii de refugiate și refugiați din Ucraina au găsit adăpost în Republica Moldova, iar autoritățile locale și societatea civilă au pledat pentru facilitarea procesului de integrare prin diverse activități.

Părțile semnatare vor colabora pentru a crea, implementa și promova măsuri de integrare ale persoanelor străine în societatea-gazdă, activitate care, sperăm, va genera noi oportunități de interacțiune între comunitățile existente în țară și va spori coeziunea socială din țară.

Memorandumul de înțelegere poate fi accesat mai jos.

Подписан Меморандум о взаимопонимании для облегчения процесса интеграции иностранцев в Республике Молдова

В Кишиневе было подписано соглашение, которое отражает сотрудничество между несколькими организациями из Молдовы для облегчения процесса интеграции иностранцев в стране. Подписавшие стороны – Центральное управление по вопросам убежища и интеграции в Бюро миграции, Национальное Агентство Занятости Населения, О.А. Центр политики, инициатив и исследований «Platforma», О.А. Национальная ассоциация европейских тренеров Молдовы и Национальный конгресс украинцев Молдовы, – обязались действовать совместно для активизации усилий центральных органов государственной власти и гражданского общества по содействию процессу интеграции беженок и беженцев в Республике Молдова.

Соглашение предусматривает сотрудничество между партнёрами по следующим аспектам:
– консультации и информация о трудовых правах беженок и беженцев,
– облегчение доступа беженок и беженцев к курсам профессиональной подготовки и курсам по изучению румынского языка,
– продвижение интеграции беженок и беженцев,
– облегчение доступа беженок и беженцев к достойной работе.
– продвижение инклюзивного общества.

С начала войны в Украине, десятки тысяч беженок и беженцев из Украины нашли убежище в Республике Молдова, а местные власти и гражданское общество выступали за содействие интеграционного процесса посредством различных мероприятий.

Стороны, подписавшие соглашение, будут сотрудничать в разработке, реализации и продвижении мер по интеграции иностранцев в принимающее общество, деятельность, которая, как мы надеемся, создаст новые возможности для взаимодействия между существующими сообществами в стране и повысит социальную сплоченность в стране.

Меморандум о взаимопонимании доступен ниже на румынском языке.

An agreement reflecting the cooperation between several organisations from Moldova to facilitate the process of integration of foreigners in the country was signed in Chisinau. The signatory parties – the Bureau of Migration and Asylum of the Ministry of Internal Affairs (General Inspectorate for Migration), the National Agency for Employment, the A.O. Centre for Policies, Initiatives and Research “Platforma”, the A.O. National Association of European Trainees of the Republic of Moldova and the National Congress of Ukrainians in Moldova – committed to work together to enhance the efforts of central public authorities and civil society to facilitate the process of integration of refugees in the Republic of Moldova.

The agreement provides for cooperation between the partners on the following issues:
– counseling and information on labour rights for refugees,
– facilitating the access of refugees to vocational training and Romanian language courses,
– promoting the inclusion of refugees,
– facilitating access of refugees to decent jobs,
– promoting an inclusive society.

Since the beginning of the war in Ukraine, tens of thousands of refugees from Ukraine have found shelter in the Republic of Moldova, and local authorities and civil society have advocated for facilitating the integration process through various activities

The signatory parties will work together to create, implement, and promote measures for the integration of foreigners into the host society, which will hopefully generate new opportunities for interaction between existing communities in the country and enhance social cohesion in the country.

The Agreement (in Romanian) can be accessed below.

Memorandum_BMA_ANOFM_26-01-23

Învățământul în Moldova: Pot fi admise refugiatele și refugiații din Ucraina la studii în Republica Moldova?Învățământul în Moldova: Pot fi admise refugiatele și refugiații din Ucraina la studii în Republica Moldova?

Echipa ROBOTA a primit mai multe întrebări din partea refugiatelor și refugiaților din Ucraina cu privire la înscrierea la studiile superioare de licență în universitățile din Republica Moldova. Am făcut

Propunerea de a revizui noțiunea de „angajator” în Legea cu privire la tichetele de masă, susținută de organizații localePropunerea de a revizui noțiunea de „angajator” în Legea cu privire la tichetele de masă, susținută de organizații locale

𝐀𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐩𝐨𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐬̦𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐌𝐮𝐧𝐜𝐢𝐢 𝐬̦𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐞𝐢 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐳𝐮𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐧𝐨𝐭̦𝐢𝐮𝐧𝐢𝐢 𝐝𝐞 „𝐚𝐧𝐠𝐚𝐣𝐚𝐭𝐨𝐫” 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐞 𝐢̂𝐧 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐚 𝐜𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐬𝐚̆, 𝐚𝐬𝐭𝐟𝐞𝐥 𝐢̂𝐧𝐜𝐚̂𝐭 𝐭𝐨𝐭̦𝐢 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐣𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐬𝐚̆ 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐚̆ 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚

Мероприятие: Как защитить свои права согласно трудовому праву Республики Молдова ( 15 декабря 2022 , 18.00- 20.00)Мероприятие: Как защитить свои права согласно трудовому праву Республики Молдова ( 15 декабря 2022 , 18.00- 20.00)

От имени организаторов проекта «РОБОТА» приглашаем всех желающих принять участие в информативной сессии, которая состоится 15 декабря 2022 г.: О чем сессия? Во время сессии участники смогут больше узнать о